Toiminta

Palkka- ja työsuhdeasiat

Ammattiosasto tekee Tehylle esityksiä palkka- ja työsuhdeasioiden korjaamiseksi. Sen edustajat käyvät tarpeen mukaan virkaehtosopimuksentulkintaneuvotteluja. Samoin se asettaa tavoitteet harkinnanvaraisesta palkkauksesta koskevien neuvottelujen pohjaksi ja nimeää ammattiosaston neuvottelijat. Ammattiosasto pitää yhteyttä tehyläisiin luottamusmiehiin, työsuojeluvaltuutettuihin ja yhteistoimintaelimessä toimiviin sekä kutsuu heitä tarvittaessa mukaan hallituksen kokouksiin.

Ammatillinen edunvalvonta

Ammattiosasto seuraa jäsentensä ammatteihin ja työkäytäntöihin liittyviä asioita ja ongelmia. Se pyrkii näissä asioissa vaikuttamaan esimiehiin ja päättäjiin. Ammattiosasto toimii liiton ohjeiden mukaan ammatilliseen edunvalvontaan liittyvissä kysymyksissä.

Ammattiosasto valvoo koulutusmäärärahojen käyttöä ja puuttuu tarvittaessa niiden jakoon. Ammattiosasto seuraa yhteistoimintasopimusten toteuttamista. Se pitää yhteyttä yhteistoimintaelimessä toimiviin edustajiinsa ja käyttää heitä hyväksi asioiden eteenpäin viemisessä.

Muu toiminta

Ammattiosasto on mukana, joka edesauttaa jesentensä edunvalvontaa ja luo Tehylle positiivista järjestökuvaa sekä osallistuu Tehyn organisoimiin tapahtumiin.

 

Toiminta

Tehyn Sydän-Satakunnan ammattiosasto ry 264 tavoitteena on koota toimialueensa terveyden- ja sosiaalihuollon tehtävissä toimivat ammattitutkinnon suorittaneet henkilöt ammattiosaston jäsenyyteen ja terveydenhuoltoalan ammattijärjestön Tehyn piiriin sekä toimia ammattiosaston sääntöjen sekä liiton toimielinten päätösten mukaisesti ammatillisena etujärjestönä.

Ammattiosastomme tarkoituksena on edistää tietoa tehystä sekä kehittää edelleen jäseniltoja sekä niissä tapahtuvaa koulutusta.

Tulevana vuonna pyrimme myös etsimään yhteistyökumppaneita, mikä mahdollistaa erilaisten tilaisuuksien järjestämisen laajemmassa mittakaavassa. Vuonna 2013 pyrimme edelleen pitämään yhtenä tavoitteenamme työhyvinvoinnin sekä työssä jaksamisen. Tarkoituksen mukaisen palkkakehityksen (TVA, kehityskeskustelut), tuloksellisuuden arviointi perusteiden miettiminen, työaikamuotojen selkiyttäminen sekä työaikapankin käyttöön saattaminen.

Jäsenistön edunvalvonnasta huolehtiminen. Yhteistyö edunvalvonnassa muiden järjestöjen edustajien kanssa.

Tiedottaminen päättäjille Tehystä sekä sen toiminnasta, yhteistyön tekeminen - yhteisten päämäärien saavuttamiseki.

Kokoukset/hallinto

Sääntömääräisten kokousten lisäksi toimikaudella järjestetään ammattiosaston jäsenille, jäseniltoja. Näihin pyrimme kutsumaan ulkopuolisia luennoitsijoita sekä esiintyjiä.

Ammattiosaston kevätkokous pidetään maalis-huhtikuussa ja syyskokous marras-joulukuussa.

Ammattiosaston hallitus kokoontuu mahdollisuuksien mukaan kerran kuukaudessa, sekä kun siihen katsotaan olevan erityistä tarvetta.

Järjestökoulutus

Ammattiosaston edustajat osallistuvat liiton ja aluetoimiston järjestämiin koulutustilaisuuksiin. Ammattiosasto tekee yhteistyötä muiden ammattiosastojen kanssa koulutustilaisuuksien järjestämisessä.

Tiedotus

Suunnitelmakauden aikana ammattiosasto tekee itseään tutuksi johtaville viranhaltioille ja työpaikkojen luottamustehtävissä toimiville päättäjille.

Ammattiosasto voi pitää yhteyttä myös muihin työpaikoilla toimiviin järjestöihin ja tiedottaa toiminnastaan, olemassaolostaan ja toimihenkilöistään.

Ammattiosasto tiedottaa toimialueensa asioista ja ongelmista myös liitolle.

Jäsenmaksut ja niiden perintä

Ammattiosasto valvoo jäsenmaksuperintää. Tehy perii jäsenmaksut työnantajaperintää käyttäen. Ammattiosasto ei peri jäseniltään jäsenmaksua.